Imagen Sección

Assemblea 2020

Imagen Sección

De conformitat  amb el que es disposa a l’article 29è. dels Estatuts, la Junta Directiva en sessió del dia 18 de juny de 2020, acordà convocar Assemblea General Ordinària pel dimarts 28 de juliol del 2020 a les 18.30 hores en 1ª convocatòria, i en el seu cas, a les 18.45 hores del mateix dia, en 2ª convocatòria, a la sala d’Actes del col·legi Jesuïtes - Gràcia, c/ Riera Can Toda 29-31. 

 

Recordem que a l'Assemblea només poden assistir els socis compromissaris, per poder consultar aquesta condició hi ha un llistat, en la recepció del club, dels socis designats per a aquest any 2018.

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

 

 

 

 

Primer.- Ratificació canvis Junta Directiva segons l’article 33è. punt 2 dels Estatuts.

 

 

 

Segon.- Informe President.

 

 

 

Tercer.- Examen i aprovació, si s’escau, dela Memòriad’Activitats realitzades durant l’exercici  2019.

 

 

 

Quart.- Memòria d’altes i baixes de socis en el darrer exercici.

 

 

 

Cinquè- Examen i aprovació, si s’escau, de la liquidació econòmica de l’exercici 2019. (Balanç i Compte de resultats).

 

 

 

Sisè.- Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici econòmic 2020.

 

 

 

Setè.- Examen i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis d’acord a l’article 24. 6 dels Estatuts.

 

Barcelona, 14 de juliol de 2020

 

El Secretari     

                                                 

 

NOTES

 

 

 

1ª.    De conformitat amb l’article 24.4 dels Estatuts, els assembleistes podran examinar la documentació dels assumptes a tractar a l’ Assemblea General ala Secretariadel Club des de deu dies abans de la celebració d’Assemblea.

 

 

 

2ª. Prèviament a entrar a conèixer els punts de l’ordre del dia, es procedirà, d’acord amb l’article  24.9 dels Estatuts, a la designació de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de la sessió.

 

 

3ª.   D’acord, amb l’article 24.8 dels Estatuts, prèviament, s’hauran d’escollir dos delegats escrutadors

  • 93-213-43-44
  • cnc@cncatalunya.cat